DRET DE  FAMÍLIA

 • Separació judicial, divorci i nul·litat matrimonial
 • Unions de parelles estables, procediments de guarda i aliments de fills/es menors
 • Liquidació de règims econòmics matrimonials i divisió de patrimonis
 • Dret del menor, adopcions, filiació i emancipació
 • Mesures de suport en l’exercici de la capacitat jurídica
 • Sostracció internacional, trasllat i retenció il·lícita de fills menors
 • Incompliments de resolucions judicials
 • Reconeixement i execucions de sentencies dictades per tribunals estrangers
 • Acords prematrimonials, capitulacions matrimonials i pactes en previsió de ruptura
 • Reclamació o impugnació de la filiació, alteració de l’ordre dels cognoms i rectificació d’errors
Demana informació

DRET CIVIL

 • Reclamacions de quantitats
 • Estudi i redacció de contractes civils de compravenda, arrendament, permutes, arres i opcions de compra
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Reclamació per responsabilitat de danys
 • Transaccions, conciliacions i solucions extrajudicials
 • Procediments judicials en matèria de propietat
 • Divisió judicial i extrajudicial de patrimonis
 • Desnonaments, precaris i procediments judicials relacionat amb els contractes d’arrendament
Demana informació

DRET DE SUCCESSIONS

 • Testaments
 • Declaracions d’hereus intestats
 • Acceptació d’herència
 • Liquidació i reclamació de llegítimes i altres
Demana informació